Disclaimer | Legal & General Disclaimer | Legal & General

Disclaimer

Deze internetsite wordt beheerd door Legal & General Nederland. De informatie op deze website is bedoeld ter algemene informatie. De informatie is niet bedoeld als vervanging van enig advies. Indien u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt, doet u dat voor eigen rekening en risico.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle op deze site afgebeelde gegevens, zoals maar niet beperkt tot teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels-)namen, logo’s, woord- en beeldmerken zijn eigendom van, in licentie bij of gedeponeerd door Legal & General Nederland. Ze worden beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht dan wel enig ander intellectueel eigendomsrecht. Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik, is het niet toegestaan om de inhoud van de website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Legal & General Nederland, over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.

Online communicatie

Berichten die u via het openbare internet stuurt aan Legal & General Nederland per e-mail kunnen onderschept worden of op andere wijze gemanipuleerd worden. Legal & General Nederland adviseert u om geen geheime of anderszins gevoelige informatie per e-mail* aan Legal & General Nederland te sturen. Indien u er voor kiest om via het openbare internet berichten aan Legal & General Nederland per e-mail te sturen, accepteert u het risico dat deze berichten onderschept of anderszins gemanipuleerd kunnen worden door een derde.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Ondanks het feit dat Legal & General Nederland zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Legal & General Nederland niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Verder is Legal & General Nederland niet aansprakelijk en biedt geen waarborg voor het ononderbroken en foutloos functioneren van deze site, en voor de gevolgen van het niet kunnen, beschadigd, verkeerd, of niet tijdig ontvangen of verzenden van e-mailberichten. Legal & General Nederland is evenmin aansprakelijk voor schade of defecten, die als gevolg van het bezoek aan en het gebruik van deze site zouden kunnen ontstaan. Legal & General Nederland aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door Legal & General Nederland worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site(s) van Legal & General Nederland.

Wijzigingen

Legal & General Nederland behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website (inclusief de tekst van deze disclaimer) te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling om deze disclaimer geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

* Anders dan via de beveiligde extranetomgeving van Legal & General Internet Service